kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/4, 27-33

« « « 2014/4

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Mateusz Salwa

Współczesna estetyka przyrody – wybrane zagadnienia

Abstrakt:

Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych problemów, które są szczególnie istotne dla współczesnej estetyki przyrody. Pod uwagę wzięte zostaną zwłaszcza dwie kategorie: krajobraz i środowisko naturalne. Taki wybór jest uzasadniony faktem, że kategorie te stanowią oś dwóch różnych ujęć estetycznego doświadczenia przyrody. Doświadczenie, o którym jest mowa, to „doświadczenie refleksyjne”, które nie jest po prostu spontaniczne i zmysłowe, ponieważ jest ukształtowane przez odmienne zestawy kategorii, artystycznych i naukowych. Można zatem mówić o „estetyce krajobrazu” albo „estetyce środowiskowej”. Kwestia, jak ludzie estetycznie oceniają przyrodę, jest ważna, ponieważ może mieć wpływ na ich postawę ekologiczną.

Contemporary aesthetics of nature – selected problems

Abstract:

The aim of the article is to present some of the issues that are particularly important in the field of contemporary aesthetics of nature. This paper primarily takes two categories into account, namely, landscape and natural environment. Such a selection is justified by the fact that they are central to two different approaches to the problem of the aesthetic experience of nature. What is at stake here is a ‘reflexive experience’ that is not so much spontaneous or purely sensual because it is shaped by different sets of categories, artistic or scientific. As a result one can talk of either ‘landscape aesthetics’ or ‘environmental aesthetics’. The question of how people aesthetically appreciate nature is important for it may have a practical bearing on people’s ecological approach.

Key words: landscape, natural environment, art, nature, aesthetics, aesthetic experience


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/4, pp. 27-33