kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2016/4, 32-37

« « « 2016/4

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Maciej Wrona, Wioletta Piotrowska

Wykorzystanie techniki światła strukturalnego do trójwymiarowej inwentaryzacji obiektów naturalnych

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano możliwości trójwymiarowej inwentaryzacji obiektów naturalnych z wykorzystaniem techniki światła strukturalnego. W pracach przetestowano pierwszy w Polsce mobilny skaner MantisVision wykorzystywany do pracy z małymi i trudno dostępnymi obiektami w zmiennych warunkach oświetleniowych. W artykule szczegółowo opisano proces precyzyjnego odtworzenia elementów kostnych zwierząt hodowlanych oraz morskich.
Użyta metoda jest nieinwazyjna, pozwala na zwiększenie stopnia szczegółowości i dokładności cyfrowej dokumentacji dzięki wysokiej rozdzielczości przestrzennej generowanego modelu. Skanowanie nie wymaga dobrego oświetlenia oraz umożliwia terenową kontrolę jakości uzyskanych danych. Szybka rejestracja danych umożliwia wykonanie pomiaru kilkudziesięciu stanowisk w ciągu kilkunastu minut, co znacznie skraca czas przebywania ekipy pomiarowej na terenie obiektu. Skanery wykorzystujące światło strukturalne powstały z inicjatywy zastąpienia jednego z aparatów w skanerze stereoskopowym, aktywnym elementem, jakim jest projektor lub laser. Zastosowanie tego rozwiązania ułatwia wyszukiwanie odpowiadających sobie punktów obrazu, które dla pasywnych systemów stanowi poważny problem. Technika ta jest powszechnie stosowana w celu skanowania 3D w wielu dziedzinach życia. Urządzenia wykorzystujące światło strukturalne wypełniają lukę pomiędzy tanimi komercyjnymi skanerami o niewystarczającej precyzji, a tymi z wysokiej półki, których bardzo wysoka cena hamuje możliwość ich wykorzystania.

Using structured light technique to three-dimensional inventory of natural objects

Abstract:

The article presents the possibility of a three-dimensional inventory of natural objects using structured light technology. In this work tested the first Polish mobile scanner MantisVision which is used to work with small and hardly accessible objects in variable lighting conditions. The article describes in details the process of accurately reproducing the bone elements of farm and marine animals.
The method used in this work is non-invasive, it allows to increase the level of details and accuracy of digital documentation with high spatial resolution generated model. The scanning does not require good lighting, and allows off-road control the quality of the data. Fast data acquisition facilitates measurements of dozens positions within few minutes, what reduce the residence time of the measurement team on the site. Scanners using a structural light formed on the initiative of replacing one of the cameras in stereoscopic scanner by an active element, which is a projector or laser. This solution makes it easier to find the corresponding image points, which is a serious problem for passive systems. This technique is widely using for 3D scanning, in many areas of life. Devices that using a structural light fill the gap between cheap commercial scanners with insufficient precision, and exclusive ones, where the very high price stops the possibility of their use.

Key words: 3d scanning, 3d mapping, digital reconstruction


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2016/4, pp. 32-37