kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/2, 34-40

« « « 2014/2

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Anna Szymonik

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych metalami ciężkimi i związkami organicznymi: farmaceutykami, narkotykami i pestycydami

Abstrakt:

Badania prowadzone w ostatnich latach potwierdziły, że wody powierzchniowe całego świata, w tym Polski, są zanieczyszczone związkami organicznymi i metalami ciężkimi. Związki organiczne, to m.in. farmaceutyki (diklofenak, naproksen, ibuprofen, estrogeny, antybiotyki), pestycydy czy narkotyki (kokaina, amfetamina i jej pochodne), a najczęściej identyfikowane metale w wodach powierzchniowych to: Ni, Hg, As, Pb, Cd. Związki te mogą rozpuszczać się w wodach powierzchniowych i kumulować w osadach rzecznych. Co więcej, farmaceutyki zidentyfikowano w wodach przeznaczonych do spożycia. Wszystkie wymienione związki stanowią duże wyzywanie dla ochrony środowiska i ekologii, gdyż ich obecność w wodach powierzchniowych jest wynikiem mało skutecznych procesów oczyszczania ścieków. Problem występowania farmaceutyków, metali ciężkich, pestycydów a w ciągu ostatnich 10 lat nielegalnych substancji odurzających dotyczy wód powierzchniowych na całym świecie. Obecność metali ciężkich, w tym Ni, Cd potwierdzono w rzece Rhine w Niemczech i w osadach rzecznych rzeki Kłodnicy w Polsce. Pb oznaczono w rzekach na terenie Czech. Metale ciężkie (Ni, Cd, Pb) zidentyfikowano w osadach rzecznych na terenie Polski (rzeki Wisła, Kłodnica, Przemsza). Farmaceutyki zidentyfikowano w rzekach na terenie Polski: w Warcie, Odrze, Wiśle, Wierzycy i Kanale Gliwickim. Oznaczone leki należały do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz żeńskich hormonów płciowych. W rzekach na terenie Hiszpanii zidentyfikowano substancje lecznicze należące do kilku grup terapeutycznych. Farmaceutyki oznaczono w wodach przeznaczonych do spożycia. W rzekach na terenie Czech i Turcji zidentyfikowano obecność groźnych dla zdrowia ludzkiego pestycydów: DDT, HCH, HBC.

Surface water contamination with heavy metals and organic compounds: pharmaceuticals, drugs and pesticides

Abstract:

Studies in the recent years have confirmed that surface water around the world, including Poland, are contaminated with organic compounds and heavy metals. Organic compounds include pharmaceuticals (diclofenac, naproxen, ibuprofen, estrogens, antibiotics), pesticides or drugs (cocaine, amphetamine and its derivatives). The most common metals identified in surface waters were: Ni, Hg, As, Pb, Cd. These compounds can accumulate in surface waters, in river sediments. Pharmaceuticals have been identified in waters intended for human consumption. All of these compounds are large calling for the protection of the environment and ecology. Their presence in surface waters is the result of ineffective wastewater treatment processes. The problem of the occurrence of pharmaceuticals, heavy metals, pesticides, and over the past 10 years of illegal drugs applies to surface waters throughout the world. The presence of heavy metals, Ni, Cd was confirmed in the Rhine river in Germany and river sediments of the river Kłodnica in Poland. Pb was determined in rivers in the Czech Republic. Heavy metals (Ni, Cd, Pb) have been identified in river sediments in Polish (river Vistula, Kłodnica, Przemsza). Pharmaceuticals have been identified in Polish rivers: Warta, Odra, Vistula, Wierzyca and Kanał Gliwice. Identified pharmaceuticals belong to the group of non-steroidal anti-inflammatory drugs and female sex hormones. In Spanish rivers, there were identified pharmaceuticals belong to several therapeutic groups. Pharmaceuticals were determined in waters intended for human consumption. In Czech Republic and Turkey, researchers identified the presence of dangerous to human health pesticides: DDT, HCH, and HBC. In recent years, there have been reports of the presence of drugs in surface waters, at low concentrations, less than 10 ng/l.

Key words: heavy metals, pharmaceuticals, pesticides, drugs, surface water, drinking water, toxicology


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/2, pp. 34-40