kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/1, 25-30

« « « 2013/1

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Małgorzata Maciejczyk

Zdrowie i medycyna w religiach świata

Abstrakt:

Problem ze zdrowiem, chorobami, bólem i cierpieniem towarzyszy ludzkości od początku jej istnienia. Życie i zdrowie człowieka postrzega się jako jedność. To dlatego w każdej cywilizacji i przez całe dzieje wszystkie religie odnoszą się do zdrowia, które jest konieczne dla normalnego życia. Religia uczy ludzi, że bardzo ważne jest stosowanie różnych metod i leków, aby przywrócić zdrowie w razie choroby, bólu i cierpienia. Zdrowie jest naturalnym stanem każdego człowieka. W artykule tym przedstawiam stosunek do zdrowia i medycyny w starożytnych wierzeniach religijnych Mezopotamii, Grecji i Rzymu oraz w czterech religiach: judaizmie, chrześcijaństwie, islamie i buddyzmie.

Health and medicine in world religions

Abstract:

The problem with health, diseases, pain and suffering accompanies every society from the beginning of humanity. The life and health of a man are considered as a unity. That is why in every society and during all the history all religions are devoted to the matter of health which is essential for a sensible life. Religion teaches people that it is extremely important to bring methods and remedies to health in order to improve it during the illness, pain and suffering. Health is the natural state of an every human being. In this paper I present attitudes to health and medicine of ancient religious beliefs in Mesopotamia, Greece and Rome and of four religions: judaism, christianity, islam and buddism.

Key words: health, medicine, treatment, religion, Bible, Quran, judaism, christianity, islam, buddism


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/1, pp. 25-30