kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/s1, 145-152

« « « 2014/s1

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Alina Stankiewicz

Zdrowie i jego uwarunkowania w opinii studentów biologii i ochrony środowiska

Abstrakt:

Współcześnie zdrowie jest traktowane głównie jako środek do realizacji celów życiowych, warunek udanego i szczęśliwego życia, rzadziej jako wartość sama w sobie. Posiadanie dobrego zdrowia wiąże się z głównymi potrzebami człowieka. W hierarchii potrzeb według Abrahama Masłowa (Dembo, 1997) zdrowie wraz z innymi potrzebami egzystencjalnymi oraz ochroną przed krzywdą i niebezpieczeństwem, należą do podstawowych potrzeb człowieka, które wymagają zaspokojenia w pierwszej kolejności. Dopiero po zaspokojeniu potrzeb egzystencjalnych i bezpieczeństwa możliwe jest zaspokojenie potrzeb z wyższych poziomów w hierarchii Masłowa. Jednak coraz częściej sposób i kolejność zaspokajania potrzeb uwarunkowana jest kulturowo.

Według WHO zdrowie człowieka pojmowane jest holistycznie, stanowi całość złożoną z wzajemnie powiązanych i współzależnych komponentów: fizycznego, psychicznego (w tym emocjonalnego i umysłowego), duchowego, społecznego, seksualnego i prokreacyjnego. Stan zdrowia współczesnego człowieka w 53% determinuje jego styl życia i zachowania zdrowotne. W referacie zostaną przedstawione opinie studentów dotyczące współczesnych zagrożeń zdrowia, czynników warunkujących zdrowie oraz aspektów zdrowego stylu życia. Przedstawione zostaną także poglądy studentów na temat, jakie choroby i uzależnienia najbardziej degradują życie współczesnego człowieka.

Health and its determinations in opinion of students of biology and environmental protection

Abstract:

The development of civilization brings wide-spread changes in human society as well as in their health conditions. The currently accepted opinion of human health claims that man is an indivisible unit consisting of biological, social and spiritual dimensions.

According to WHO, the health includes: physical, mental, social, spiritual, sexual and reproductive components. Nowadays the health conditions are in 53% determined by the lifestyle and behavior. The paper presents students’ opinions on: risk to health, factors influencing the proper health and the role of health in all aspects the lifestyle. Paper also presents students views of the role of civilization progress in the development of diseases and addictions, and their consequences in the people’s life.

Key words: health components, diseases, addiction, lifestyle


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/s1, pp. 145-152