kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/2, 3-9

« « « 2017/2

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Jakub Maculewicz, Sylwia Śliwińska-Wilczewska, Adam Latała

Zjawisko oddziaływania allelopatycznego pikoplanktonowej sinicy synechococcus sp. na nitkowate sinice geitlerinema amfibium i rivularia sp.

Abstrakt:

W ostatnim okresie wzrasta przekonanie, że allelopatia może być kluczowym czynnikiem wpływającym na dominację niektórych gatunków sinic w środowisku wodnym. W przeprowadzonych badaniach określono wpływ pojedynczego i wielokrotnie dodawanego przesączu uzyskanego z hodowli pikoplanktonowej sinicy Synechococcus sp. na rozwój nitkowatych sinic Geitlerinema amphibium i Rivularia sp. W pracy wykazano, że przesącz wpływał stymulująco na wzrost i parametr fluorescencji charakteryzujący maksymalną wydajność fotosystemu II (Fv/Fm) u G. amphibium. Ponadto w pracy zaobserwowano, że wielokrotne dodanie przesączu miało większy wpływ na badaną sinicę, niż przesącz dodawany raz na początku eksperymentu. Po wielokrotnym dodaniu przesączu zanotowano stymulację wzrostu i parametru Fv/Fm u G. amphibium, która wyniosła odpowiednio 114% i 128% w stosunku do kontroli. W pracy nie zanotowano natomiast istotnych zmian liczebności i wartości parametru fluorescencji u drugiej analizowanej sinicy Rivularia sp. Otrzymane wyniki sugerują, że poszczególne gatunki sinic cechują się zróżnicowaną wrażliwością na związki produkowane przez Synechococcus sp., co może w ukierunkowany sposób wpływać na sukcesję fitoplanktonu w środowisku wodnym.

Allelopathic effects of picocyanobacterium synechococcus sp. on filamentous cyanobacteria geitlerinema amphibium and rivularia sp.

Abstract:

Allelopathy may be one of the key factors contributing to the dominance of certain species of cyanobacteria in the aquatic environment. In this study the influence of allelopathic activity on the cyanobacteria Geitlerinema amphibium and Rivularia sp. was investigated by the addition of cell-free filtrate of picocyanobacterium Synechococcus sp. These studies indicate that the picocyanobacterium affect G. amphibium positively. It was examined that the Synechococcus sp. reveals allelopathic activity on the fluorescence which results in the stimulation of growth of analyzed cyanobacterium. The effects on G. amphibium were amplified by repeated filtrate additions compared to a single filtrate addition for the growth and fluorescence parameter Fv/Fm. At the seventh day of experiment, after addition the filtrate obtain from the picocyanobacterium, the maximum response of G. amphibium was 114% for growth and 128% for Fv/Fm. Moreover, the study showed that Synechococcus sp. had no allelopathic effect on Rivularia sp. The results suggest that different species of cyanobacteria are characterized by varying sensitivity to the allelochemicals produced by the Synechococcus sp., which can influence the succession of phytoplankton in the aquatic environment.

Key words: allelopathy, growth, chlorophyll a fluorescence, cyanobacteria


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/2, pp. 3-9