kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2018/3, 30-38

« « « 2018/3

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Ligia Tuszyńska, Anna Falkowska

Zjawisko smogu w świadomości nauczycieli Warszawy

Abstrakt:

Na przełomie roku 2016/2017 na terenie Warszawy oraz wielu innych miast w Polsce wystąpiło zjawisko smogu. Artykuł przedstawia dane statystyczne dotyczące stanu powietrza w Warszawie na tle innych miast na podstawie zestawień z Ministerstwa Środowiska. W artykule zwrócono uwagę na dostęp społeczeństwa do informacji o stanie czystości powietrza. Przedstawiano środki, formy – narzędzia masowego przekazu informacji o środowisku, które są rozpowszechniane na terenie Warszawy przez władze samorządu lokalnego i organizacje pozarządowe. Przeprowadzono sondaż diagnostyczny w grupie pedagogów edukacji przyrodniczej, biorących udział w konferencji pt.: Cała prawda o smogu, czyli rzetelna informacja i mądra edukacja, zorganizowaną przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w dn. 09.03.2017 r. Badanie weryfikowało poziom świadomości ekologicznej nauczycieli m.st. Warszawy, jako reprezentantów społeczności lokalnej oraz ich rolę w prowadzeniu edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, jako animatorów zajęć ochrony środowiska. Z badań wynika, że w dalszym ciągu nauczyciele przyrody ze szkół podstawowych oraz edukacji wczesnoszkolnej, potrzebują doskonalenia w tym zakresie, a przede uświadomienia potrzeby kształcenia przez całe życie.

The phenomenon of smog in the consciousness of Warsaw teachers

Abstract:

At the turn of 2016 smog in Warsaw and many other cities in Poland reached disturbing levels. For the first time, people could feel the effect of smog on their bodies and could notice effects breathing in contaminated air had on their health. This article presents statistics on the state Warsaw was in compared to other cities based on reports of the Minister of the Environment. In this article, attention has been paid to the access the public has to information on air quality through the media, local governments, and NGOs in Warsaw. A diagnostic survey was conducted in a group of educators attending the conference, entitled “The whole truth about smog” organized by the Warsaw Center for Educational and Social Innovation and Training. The questionnaire examined the ecological awareness of teachers of Warsaw, as representatives of the local community and their role as educators in the strive for sustainability, for example by animating environment-oriented activities. The survey showed that science teachers still need training in this regard, and above all to become aware of the need for lifelong learning.

Key words: smog, air pollution, health, inhabitants of Warsaw, ecological education


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2018/3, pp. 30-38