kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/s1, 64-69

« « « 2014/s1

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Ewa Szadzińska

Zrównoważony rozwój w edukacji szkolnej

Abstrakt:

W pracy przedstawiono edukację szkolną skoncentrowaną na społecznym aspekcie zrównoważonego rozwoju. Jej realizacja wymaga powiązania edukacji przyrodniczej i społecznej. Budowanie powiązań wymaga określenia wzorca osobowego. Zawarte w nim wartości są urzeczywistniane w aktywności uczniów oraz wymaganiach dydaktycznych stawianych im przez nauczycieli. Integrowanie treści edukacji opiera się na czynnościach uczniów łączących doświadczenia szkolne i pozaszkolne. W edukacji integrowane są także wiadomości z wielu przedmiotów nauczania.

Edukacja oparta na społecznych założeniach filozofii zrównoważonego rozwoju powinna przygotować ucznia do realistycznego, ukierunkowanego na całościowe, wieloaspektowe ujmowanie zagadnień oraz przygotowania do podejmowania działań (obecnie i w przyszłości) istotnych dla jakości życia ludzi.

Sustainable development in school education

Abstract:

The paper presents school education focused on the social aspect of sustainable development.
This requires a relationship of environmental education and social services. Building these relationships requires the definition of role model. It contains values ​​are actualized in the activity of the students and teachers’ evaluative standards. Integrating the content of education is based on the activities of students connecting experiences in school and out of school. In education integrates the knowledge of many subjects.

Education based on assumptions of social philosophy of sustainable development-should prepare the student to realistic, focused on holistic, community recognition issues and prepare to take action (now and in the future) important for the quality of people’s lives.

Key words: sustainable development, student activity, integration subject-matter, role model


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/s1, pp. 64-69