kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779Wskazówki dla autorów

Memento

Szanowny Autorze, pamiętaj, że odbiorcami czasopisma są również uczniowie i nauczyciele. Staraj się pisać zwięźle, prosto, konkretnie, zaczynając od atrakcyjnego krótkiego wstępu, w którym wskazujesz poruszony w tekście problem i zapowiadasz, co przedstawisz poniżej; warto też na końcu zwięźle przedstawić główne konkluzje.

Każdy artykuł naukowy musi zawierać tytuł, streszczenie i słowa kluczowe po polsku i po angielsku.

Pamiętaj też, że teraz EBiŚ jest udostępniany w wersji elektronicznej przez internet. Daje to ogromne możliwości bogatego zilustrowania skomplikowanych treści, które czasem łatwiej jest przedstawić korzystając ze schematów albo ilustracji, niż pisząc wiele zdań.

 

Pakiet materiałów

Propozycje artykułów do opublikowania w Kwartalniku (działy NAUKA i SZKOŁA) należy przysyłać w wersji elektronicznej na adres: ebis@ibe.edu.pl

Przysłany artykuł nie powinien mieć więcej niż 30000 znaków.

Plik z tekstem artykułu w formacie DOC powinien dodatkowo zawierać:

  • streszczenie w wersji polskiej i w wersji angielskiej (do 1000 znaków) z tytułami w obu językach,
  • słowa kluczowe w wersji polskiej i w wersji angielskiej,
  • informacje o autorze/autorach (w tym stopień/tytuł oraz afiliację),
  • wykaz cytowanej literatury (zatytułowany „Literatura”),
  • dane kontaktowe autora (m.in. oficjalny e-mail do podania operatorom baz artykułów).

Wraz z plikiem DOC należy przysłać zdjęcia portretowe autorów w dobrej rozdzielczości w formacie JPG lub PNG. W nazwie pliku ze zdjęciem powinno się znajdować nazwisko autora. Zdjęcie autora może też nzajdować się w samym pliku DOC.

Wraz z propozycją tekstu należy przysłać również skan oświadczenia autora. W przypadku przyjęcia tekstu do publikacji wydawca zawiera z autorem umowę licencji niewyłącznej (majątkowe prawa autorskie do tekstu pozostają przy autorach, o czym poświadcza nota copyrightowa w stopce na każdej stronie danego artykułu); formularz umowy licencji należy wówczas wypełnić, wydrukować w 2 egzemplarzach, podpisać i przysłać do Redakcji.

W EBiŚ publikujemy również materiały dydaktyczne i opinie zamieszczane w dziale SZKOŁA oraz informacje zamieszczane w dziale KRÓTKO. nie wymagają one streszczeń i słów kluczowych. Warto zapoznać się z przykładami tych form (pliki Flash, obracanie stron przez pociąganie za krawędzie): scenariusz (konspekt + karty pracy), opinia, recenzja książki lub innego materiału, relacja, ciekawostka, news ze świata nauki.

 

Terminy nadsyłania tekstów

Pracujemy elastycznie, więc nie podajemy ostatecznych i wiążących terminów naboru tekstów do konkretnych numerów. Warto jednak mieć termin orientacyjny, którego uwzględnienie daje dużą szansę na to, że uda się przeprowadzić procedurę recenzyjną i prace redakcyjne przed wydaniem numeru; dla artykułów naukowych jest nim: 15. dzień pierwszego miesiąca każdego kwartału; dla pozostałych tekstów: 5. dzień drugiego miesiąca każdego kwartału.

 

Elementy graficzne

Zamieszczone w tekście rysunki, tabele i fotografie powinny być opatrzone tytułem oraz informacją o źródle. Jeśli autor wykorzystuje w artykule grafikę, co do której nie przysługują mu prawa autorskie, powinien upewnić się, że nie łamie w ten sposób praw osób trzecich (potwierdzi to w stosownym oświadczeniu w przypadku przyjęcia artykułu). Rysunki, fotografie i wykresy (w rozdzielczości minimum 150 dpi, co zapewnia ich odpowiednią jakość w druku) powinny być przygotowane w formacie JPG lub PNG i powinny być umieszczone w pliku DOC wraz z tekstem.

 

Cytowanie

Do cytowania nie należy używać przypisów. Aby przywołać konkretną pozycję bibliograficzną, należy w tekście głównym podać w nawiasie: nazwisko/-a autora/-ów publikacji, rok wydania i w razie potrzeby numer strony, np.: (Okuda, 2011), (Okuda i wsp., 2010), (Okuda i James, 1999), (Okuda, James i McCoy, 1999, 34-36).

Dane te odsyłają do pełnych danych bibliograficznych podanych w wykazie cytowanej literatury. W wykazie tym należy stosować standard AMA (American Medical Association) zmodyfikowany przez umieszczenie roku publikacji w nawiasie tuż po nazwisku i inicjale imienia autora. Wzór:

Okuda M, Okuda D (1993). Star Trek Chronology: The History of the Future. New York: Pocket Books.

Wilcox RV (1991). Shifting roles and synthetic women in Star trek: the next generation. Stud Pop Culture. 13:53-65.

James NE (1988). Two sides of paradise: the Eden myth according to Kirk and Spock. In: Palumbo D, ed. Spectrum of the Fantastic. Westport, Conn: Greenwood; 219-223.

McCoy LH (1999). Respiratory changes in Vulcans during pon farr. J Extr Med [serial online]. 47:237-247. Dostępny na: http://infotrac.galegroup.com/itweb/nysl_li_liu. Dostęp 7.04.1999.

Dane bibliograficzne w spisie literatury należy uszeregować według pierwszej litery nazwiska pierwszego autora.

 

Materiały dodatkowe

Zachęcamy do przysyłania związanych z proponowanym tekstem również materiałów dodatkowych o charakterze dydaktycznym. Przykładem takich materiałów są krótkie pytania i odpowiedzi do tekstu, które zamieszczamy w serwisie fiszkoteka.pl, dzięki czemu nauczyciel może wykorzystać artykuł oraz te pytania w formie e-fiszek do pracy z uczniem.

Przykłady zestawów e-fiszek do artykułów opublikowanych w Kwartalniku:

Rodniki tlenoweSeks jesienny ptaków | Organizmy modyfikowane genetycznie


Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów oraz formalnych zmian w treści artykułów. Nie zwraca nadesłanych materiałów.