kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779Zapora ghostwriting

W trosce o rzetelność publikacji naukowych Redakcja wymaga od autorów ujawnienia informacji o źródłach ich finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wkładzie wszystkich osób, które brały udział w tworzeniu publikacji na każdym etapie jej powstawania. Autentyczność danych autor potwierdza w stosownym Oświadczeniu w chwili zgłoszenia artykułu do publikacji w Kwartalniku.

Autor zgłaszający artykuł potwierdza prawdziwość wszystkich danych na temat afiliacji i rodzaju wkładu (merytorycznego, rzeczowego, finansowego, itp.) wszystkich osób, zamieszczając ich wykaz na końcu publikacji lub w podziękowaniach. Służyć to ma ochronie praw autorów, których rola bywa pomijana, pomimo znacznego zaangażowania w powstanie publikacji już na etapie konceptualizacji (tzw. ghostwritting) oraz zapobieganiu przeceniania udziału osób, które bezpośrednio nie brały udziału w żadnym z etapów pracy nad publikacją (guest authorship).

W przypadku publikacji powstałej w ramach grantu badawczego lub projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, konieczne jest podanie (przy tytule w pierwszym dolnym przypisie) poniższej formuły:

    "Praca powstała/badania przeprowadzono w ramach projektu nr ......... pt. .................., finansowanego przez ................... (Kierownik projektu: tytuł, imię, nazwisko, afiliacja; zespół badawczy: dla każdej osoby - tytuł, imię, nazwisko, afiliacja)."

 

W przypadku, gdy publikacja powstała na podstawie pracy magisterskiej lub rozprawy doktorskiej – przy tytule w pierwszym w dolnym przypisie należy zawrzeć formułę:

    "Praca napisana na podstawie pracy magisterskiej/rozprawy doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem: tytuł, imię, nazwisko, afiliacja w ................... (nazwa instytucji naukowej) w .................. (miasto)."

 

Brak wyczerpującej informacji na temat autorów jest przejawem niskich standardów i łamania zasad etyki naukowej. W przypadku wykrycia podania nierzetelnych danych redakcja udokumentuje taki przypadek oraz podejmie działania prowadzące do szerokiego ujawnienia tej informacji, włączając w to zawiadomienie ośrodków i instytucji, z którymi związany jest autor lub autorzy publikacji.