kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779Dla recenzentów

Zasady recenzowania artykułów nadsyłanych do Kwartalnika "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

Nadesłane do redakcji artykuły po ocenie wewnętrznej dokonanej przez redaktora naczelnego lub właściwego merytorycznie członka redakcji przechodzą dwie recenzje zewnętrzne.

Recenzje oparte są na zasadzie double blind (autor nie dowiaduje się, kim jest recenzent, a recenzent – do czasu publikacji – kim jest autor), z wyjątkami w uzasadnionych przypadkach. Dbamy, by każdy artykuł był recenzowany przez osoby z różnych ośrodków naukowych lub badawczych, z którymi autor nie jest związany. Staramy się, aby artykuł w języku obcym jest recenzowany przez co najmniej jednego recenzenta afiliowanego w instytucji zagranicznej, innej niż autor.

Recenzent otrzymuje tekst w formie elektronicznej na wskazany adres wraz ze stosownymi dokumentami. Recenzja ma postać uzupełnionego formularza (zob. poniżej). Recenzent odsyła ją w wersji elektronicznej – na adres ebis@ibe.edu.pl, a podpisaną, w wersji papierowej wraz z podpisanymi stosownymi dokumentami – na adres redakcji. W drodze wyjątku recenzent może uzgodnić z redakcją, że będzie otrzymywał i przekazywał materiały tylko w formie papierowej.

Jeśli recenzja zawiera istotne uwagi merytoryczne, to są one dostarczone autorowi w formie anonimowej opinii wskazującej na mocne i słabe strony treści merytorycznej wraz z prośbą o ustosunkowanie się do niej. Opinię taką recenzent przekazuje redakcji w formie elektronicznej jako załącznik do recenzji. Tekst odsyłany po tym etapie przez Autora do redakcji powinien uwzględniać uwagi recenzenta lub istotne wyjaśnienia. Artykuł – na podstawie opinii choćby jednego recenzenta dopuszczającej go warunkowo z powodu konieczności naniesienia znacznych korekt – jest kierowany ponownie do tego samego recenzenta wraz z pisemnym ustosunkowaniem się Autora do tej opinii.

Nazwiska recenzentów kwartalnika "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" są publikowane na stronie internetowej czasopisma w zakładce Redakcja.


Informacja dla recenzentów wypełniających formularz recenzji

Recenzent powinien wziąć pod uwagę:

  • merytoryczną wartość artykułu (jakość informacji przedstawionych w artykule)
  • wartość artykułu z punktu widzenia odbiorców EBiŚ (waga tematu podjętego przez autora [-ów]
  • oraz jego przydatność dla czytelników EBiŚ

oraz wskazać 1 z 4 opcji:

  • praca może być opublikowana bez żadnych poprawek;
  • praca wymaga drobnych poprawek, po wprowadzeniu których może być opublikowana;
  • praca wymaga poważnych poprawek, które wymagają akceptacji recenzenta; w wyjątkowych przypadkach może je zaakceptować redaktor naczelny w porozumieniu z recenzentem;
  • praca nie powinna być opublikowana.