kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779Scenariusze do lekcji o seksualności

Pięć scenariuszy lekcyjnych. Każdy inny, ale wszystkie pokazują różne zagadnienia dotyczące seksualności. Wszystkie też zostały nagrodzone w konkursie „Moja lekcja o seksualności człowieka”. Publikujemy je poniżej w całości.

Każdy z zaprezentowanych poniżej scenariuszy można pobrać w formacie PDF lub wraz z załącznikami spakowane w pliku ZIP.

Wyniki konkursu przedstawiliśmy w sprawozdaniu z konkursu, opublikowanym w numerze 4/2014 EBiŚ.

Konkurs ten wpisany należy do akcji EBiŚ pod hasłem Edukacja zdrowotna w zakresie seksualności człowieka.

 

PREZENTACJA NAGRODZONYCH PRAC

Agnieszka Baca-Wach
Zapłodnienie in vitro – metoda leczenia niepłodności u ludzi

scen PDF | pakiet ZIP

Materiał bogaty w treści, zawierający prezentację multimedialną jako materiał dydaktycznych do wykorzystania przez nauczyciela, opracowanie najistotniejszych informacji koniecznych do przeprowadzenia zajęć lekcyjnych oraz przykłady rozwiązań metodycznych proponowanych w scenariuszu.
Materiał cenny ze względu na zastosowanie różnorodnych metod – zarówno podających – wykład konwersatoryjny, wzbogacony prezentacją multimedialną oraz metod aktywizujących – linia czasu, drzewko decyzyjne, burza mózgów oraz – w podsumowaniu lekcji – mapa pamięci.
Pozwala to utrzymać uwagę odbiorców zajęć, motywuje ich do wysiłku intelektualnego.
Ciekawa forma scenariusza – oprócz standardowego opisu przebiegu zajęć obecne również uwagi autora i uwagi metodyczne, które wyjaśniają stosowane pojęcia dydaktyczne lub też uzupełniają listę metod lub środków dydaktycznych.
Autorka zaproponowała też pozycje literatury, z których może skorzystać zarówno nauczyciel jak i zainteresowany tematem uczeń.

Joanna Baś
Koncepcja antykoncepcji

scen PDF | pakiet ZIP

Propozycja lekcji biologii poświęconej metodom regulacji poczęć. Zakres treści niezwykle ważny zarówno dla gimnazjalistów, jak i dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Scenariusz uzupełniony dwiema kartami pracy oraz pytaniami dla uczniów do pracy w grupach i indywidualnego udzielania odpowiedzi. Wartościowe elementy tego scenariusza to aktywizacja uczestników zajęć i rozwijanie umiejętności pracy w zespole. Cennym uzupełnieniem scenariusza jest prezentacja multimedialna, która może być wykorzystania przez nauczyciela w czasie realizacji zajęć.
Brakuje jednak listy dodatkowych źródeł (fragmenty artykułów z czasopism naukowych), z których uczniowie mogliby – zgodnie z treścią scenariusza - korzystać na lekcji i na podstawie informacji z tych źródeł udzielać prawidłowych odpowiedzi na pytania ze skrzynki pytań 2.

Monika Kulesza-Ciszak
Tolerancja – jestem na tak!

scen PDF | pakiet ZIP

Scenariusz nietypowy, bo nie biologiczny, a społeczny. O tolerancji i nietolerancji. Ważny w aspekcie seksualności człowieka i jego możliwej, zróżnicowanej identyfikacji płciowej. Ciekawe narzędzie dydaktyczne w postaci prezentacji multimedialnej o nietypowych formach płciowości i zachowań godowych zwierząt.

Magdalena Antkiewicz-Kopicka
Kilka słów o seksualności…

scen PDF | pakiet ZIP

Scenariusz wprowadza uczniów w problem seksualności człowieka w sposób pozytywny, wieloaspektowy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wartości związane z seksualnością człowieka. Poprzez propozycje zastosowania wielu aktywizujących metod oraz formy pracy grupowej motywuje uczniów i skupia ich uwagę na kolejnych zadaniach intelektualnych.
Cennym elementem lekcji jest możliwość określenia przez uczniów – w sposób pośredni – stanu emocjonalnego, towarzyszącego omawianiu jej tematu, a także – w fazie wstępnej – ustalenie kontraktu grupowego.

Beata Izabela Żukowska
Płeć męska, żeńska i pośrednia? Hermafrodytyzm

scen PDF | pakiet ZIP

Autorka porusza jeden z trudniejszych problemów związanych z seksualnością człowieka – interseksualizm. Włącza uczniów w przebieg zajęć, działając zarówno na intelekt (zadania realizowane w parach), jak i na emocje (indywidualna praca z tekstem o Karolinie, hermafrodycie).
Autorka dołączyła do scenariusza opracowanie własne wykonane na podstawie źródeł literaturowych i internetowych, pozwalające przygotować się nauczycielowi do takiej lekcji jak również mogące stanowić cenne materiały źródłowe dla uczniów. Opracowanie zawiera ciekawe informacje dotyczące między innymi historii poznania tego typu seksualności człowieka i źródła jego nazwy.
Część prac konkursowych wprost nie odnosi się do przedmiotu szkolnego, część przypisana jest do biologii. Wydaje się jednak, że wszystkie nagrodzone scenariusze lekcji mogą być z powodzeniem realizowane w ramach przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie zarówno na etapie gimnazjum jak i szkoły ponadgimnazjalnej.